Selge dødsbo etter avdød person

Salg av bolig etter en avdød person representerer en av de mest utfordrende og følelsesmessige oppgavene arvinger og pårørende kan stå overfor. Denne prosessen innebærer mer enn bare en transaksjon; det er et skritt i å lukke et kapittel, noe som kan være dypt personlig og ofte komplisert. I denne veiledningen finner du informasjon og innsikt, råd og støtte gjennom hvert trinn av prosessen, og hjelper arvingene med de praktiske og juridiske aspektene ved salg av dødsbo.

 

 

Forstå dødsbo og arveprosessen

Før salget kan begynne, er det viktig å forstå hva et dødsbo innebærer og de første stegene i arveprosessen. Dødsboet omfatter alle avdødes eiendeler, inkludert fast eiendom, løsøre, bankkonti, og mer. Identifisering av arvinger er kritisk og kan variere fra enkel til kompleks, avhengig av eksistensen av et testament.

Dette må du gjøre:

 • kontakte et begravelsesbyrå
 • få oversikt over avdødes gjeld og formue
 • ta stilling til hvordan dødsboet skal skiftes
 • ordne skifteattest fra Tingretten
 • velge eiendomsmegler for salg av dødsbo
 • starte med rydding og tømming av dødsbo
 
 
Selge dødsbo

Vurdering og verdisetting av dødsbo

Et avgjørende tidlig skritt er vurderingen og verdsettingen av dødsboet. Dette inkluderer en grundig gjennomgang og vurdering av alle eiendeler, med spesiell oppmerksomhet mot fast eiendom, som representerer en betydelig del av boet. En profesjonell verdsetting er ofte nødvendig for å fastsette en markedspris for boligen.

Flyttefoten i Oslo er et flyttefirma som har opparbeidet seg god kunnskap etter lang erfaring med håndtering av dødsbo. De foretar verdivurdering av dødsbo:

 • taksering
 • bistand med salg av eiendeler
 • kjøp og salg av kunst og antikk møbler

Skifte av dødsbo

Arvingene må ta stilling til om boligen skal selges privat eller gjennom offentlig skifte. Et privat salg er vanligvis raskere og gir arvingene mer kontroll over salgsprosessen, mens offentlig skifte kan være nødvendig ved uenigheter eller komplekse bo. Forståelsen av forskjellene mellom disse alternativene er avgjørende for å ta en informert beslutning.

Skatteregler ved salg av dødsbo

Forståelse av skattereglene som gjelder for salg av dødsbo er essensielt for å unngå uforutsette økonomiske overraskelser. Det kan være lurt å konsultere med en skatterådgiver eller advokat for å forstå de potensielle skatteimplikasjonene av salget. For å få bedre forståelse av dette anbefaler vi å søke på google «skatteregler ved salg av bolig».

Når en eiendom overføres fra et dødsbo til arvinger, etableres skattegrunnlaget for eiendommen vanligvis basert på eiendommens markedsverdi på tidspunktet for arvelaters død. Dette betyr at eventuell gevinst ved et senere salg beregnes ut fra forskjellen mellom salgsprisen og markedsverdien ved arvelaters død.

Ved salg av boligen må arvingene beregne gevinst eller tap. Gevinsten beregnes som differansen mellom salgsprisen (etter fradrag av salgskostnader som meglerhonorar) og eiendommens skattegrunnlag ved arvetidspunktet. Hvis eiendommen selges for mer enn skattegrunnlaget, vil differansen anses som en skattepliktig gevinst. Omvendt, hvis salgsprisen er lavere enn skattegrunnlaget, kan dette føre til et skattemessig fradrag.

Roller ved håndtering av dødsbo

Håndteringen av et dødsbo er en kompleks prosess som involverer flere parter, hver med sine spesifikke roller og ansvar. Disse inkluderer eiendomsmeglere, advokater, arvinger, og flyttebyråer, blant andre. En effektiv håndtering av dødsbo krever et samarbeid mellom disse partene, hvor hver bidrar med sin ekspertise og ressurser.

Eiendomsmegler for å selge dødsbo

En eiendomsmegler spiller en kritisk rolle når det gjelder salg av fast eiendom innen et dødsbo. Deres ansvar inkluderer:

 • Å fastsette en markedsverdi på eiendommen, som er avgjørende for en rettferdig salgsprosess
 • Effektivt markedsføre eiendommen for å tiltrekke potensielle kjøpere
 • Organisere og gjennomføre visninger for interesserte parter
 • Hjelpe til med prisforhandlinger for å sikre at arvingene får best mulig pris for eiendommen
 • Bistå gjennom hele salgsprosessen, inkludert juridiske dokumenter og overføring av eiendom

Ønsker du hjelp med verdivurdering av bolig og finne ut hva din bolig er verdt kan du innhente uforpliktende tilbud gjennom oss i verdivurdering.oslo.no

Advokat

En advokat som spesialiserer seg på arverett kan tilby uvurderlig bistand gjennom prosessen med et dødsbo. Advokatens rolle omfatter:

 • Gi råd om arveloven og hvilke juridiske forpliktelser arvingene har
 • Hjelpe med utfylling og innsending av nødvendige juridiske dokumenter til myndighetene
 • Bistå i løsning av eventuelle tvister mellom arvingene eller i forhold til dødsboet
 • Veilede arvingene gjennom skifteprosessen, enten det er privat eller offentlig skifte

Arvinger

Arvingene er de som har rett på arv etter den avdøde, og deres roller og ansvar omfatter:

 • Ta avgjørelser angående håndteringen av dødsboet, inkludert salg av eiendom, fordeling av eiendeler, og oppgjør av gjeld
 • Samarbeide med eiendomsmegler, advokat, og andre involverte parter
 • Håndtere økonomiske aspekter knyttet til dødsboet, som å betale utestående gjeld og skatter

Flyttebyrå

Et flyttebyrå kan bli involvert for å hjelpe med praktiske aspekter ved håndtering av dødsboet, spesielt når det gjelder eiendeler som skal flyttes, lagres eller kastes. Flyttebyrå hjelper deg også med å rydde og tømme dødsbo. Dette inkluderer blant annet:

 • Hjelpe med å sortere gjennom den avdødes eiendeler og pakke dem for lagring, donasjon, eller salg
 • Sikre trygg transport av eiendeler til nye lokasjoner eller til lagring
 • Kjøre bort eiendeler som ikke lenger er ønsket eller som ikke kan doneres eller selges

Klargjøre bolig for salg

For å oppnå best mulig salgspris, kan det være nødvendig å klargjøre eiendommen. Dette kan omfatte rengjøring, mindre reparasjoner, og eventuelt staging av boligen for visninger.

Markedsføring og salg

Med bistand fra eiendomsmegler, blir eiendommen annonsert på markedet. Dette innebærer fotografering, oppføring på relevante plattformer, og gjennomføring av visninger for interesserte kjøpere. Når en kjøper er funnet, følger forhandlinger om salgsprisen. Megleren vil spille en nøkkelrolle i dette stadiet for å sikre at arvingene oppnår en rettferdig pris. Etter at en avtale er inngått, vil de nødvendige juridiske dokumentene bli utarbeidet og signert, og salget formelt avsluttet.

Spørsmål og svar

Hvor lang tid tar arveoppgjør? Arveoppgjøret kan variere i lengde, avhengig av antall arvinger og kompleksiteten i dødsboet. For en enkelt arving kan prosessen være relativt rask og dødsboet kan opphøre å eksistere som et juridisk entitet etter overtakelse. Når det er flere arvinger involvert, krever det en grundigere kartlegging og oppgjør av avdødes gjeld og formue, noe som kan strekke prosessen fra noen måneder til flere år.

Hva betyr uskiftet bo? Uskiftet bo betyr at den gjenlevende ektefellen eller samboeren kan utsette skifte av felleseiet med barna til etter sin egen død. Dette gir gjenlevende nær full disposisjonsrett over avdødes eiendeler, med visse begrensninger. Uskifte prioriterer den gjenlevendes interesser fremfor arvingenes. Gjenlevende blir også personlig ansvarlig for avdødes gjeld, med mindre den faller bort ved arvelaters død. Uskiftet bo kan omfatte både felleseie og, under visse omstendigheter, særeie.

Hva er dødsbo auksjoner? Dødsbo auksjoner er salgsarrangementer der innbo og andre eiendeler fra et dødsbo selges til høystbydende. Dette kan være en effektiv måte å håndtere innboet på, og samtidig gi arvingene en økonomisk retur for verdifulle gjenstander. Det anbefales å få en verdivurdering av innboet før auksjonen, for å sikre at man får en rettferdig pris for de verdifulle eiendelene.

Kan man kjøpe en leilighet fra et dødsbo? Ja, det er mulig å kjøpe en leilighet fra et dødsbo. Kjøpsprosessen innebærer kontakt med dødsboets representant, som ofte er en advokat eller en av arvingene. Før man legger inn et bud, er det anbefalt å få leiligheten vurdert av en takstmann for å sikre at man betaler en rettferdig pris for eiendommen.